etnnisk logotyp
0,00 

Rättsligt meddelande

AVTALETS SYFTE

Å ena sidan etnnic.com och å andra sidan Du som Användare, som ömsesidigt erkänner varandras juridiska kapacitet att använda och ingå avtal och att vara bundna i de respektive kapaciteter i vilka de agerar, samtycker till följande allmänna villkor som gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som erbjuds genom den.

De tjänster som erbjuds via webbplatsen är endast avsedda för dig och du får under inga omständigheter sälja eller distribuera dem till tredje part.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN ELLER PRODUKTEN.

På Webbplatsen hittar du en beskrivning av var och en av de tjänster eller produkter som etnnic.com erbjuder.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

I kraft av dessa Allmänna villkor gör Företaget Webbplatsen tillgänglig för din användning.

När det är nödvändigt för dig att registrera dig eller tillhandahålla personuppgifter för att få tillgång till någon av de tjänster som erbjuds av etnnic.com kommer insamling, behandling och, i förekommande fall, överföring eller åtkomst av dina personuppgifter att omfattas av bestämmelserna i sekretesspolicyn, som kan nås via webbplatsen och som utgör en väsentlig del av dessa allmänna villkor.

Tillgång till och användning av Tjänsten kräver därför att du öppnar ett konto hos etnnic.com och använder ett användarnamn och lösenord.

Du förbinder dig att förvara nycklarna och att använda dem för personligt bruk och, om du blir medveten om att en tredje part har haft tillgång till dem eller har haft tillgång till webbplatsen eller tjänsten för din räkning och utan ditt samtycke, måste du omedelbart informera etnnic.com om denna omständighet. Underlåter du att underrätta etnnic.com om detta har etnnic.com rätt att ensidigt och utan någon ersättning till dig säga upp Avtalet.

Användaren är helt ansvarig för åtkomst och korrekt användning av webbplatsen i enlighet med gällande lagar i Spanien, samt principerna om god tro, moral och allmän ordning, och med åtagandet att noggrant följa alla ytterligare instruktioner som, i förhållande till sådan användning och åtkomst, kan ges av etnnic.com.

Användaren är skyldig att göra rimlig användning av webbplatsen och dess innehåll, enligt de möjligheter och syften som den är avsedd för. etnnic.com ska inte ta något ansvar, varken direkt eller indirekt, som härrör från missbruk av webbplatsen eller dess innehåll av användaren, som under alla omständigheter ska ta på sig, under sitt eget ansvar, de konsekvenser, skador eller åtgärder som kan uppstå från hans tillgång eller användning av webbplatsen eller innehållet, samt reproduktion eller kommunikation av dem.

Det är strängt förbjudet att komma åt eller använda webbplatsen och dess innehåll för olagliga eller otillåtna ändamål, och mer specifikt och utan att följande lista är uttömmande: att på något sätt kränka de grundläggande rättigheterna till heder, bild och personlig och familjär integritet för tredje part och i synnerhet för minderåriga, att kränka tystnadsplikten vid kommunikation, att kränka industriella och immateriella rättigheter eller bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Användaren förbinder sig också att inte publicera, avslöja, annonsera eller distribuera material eller information som är olaglig, obscen, pornografisk, kränkande, ärekränkande, vilseledande, rasistisk eller på något sätt strider mot moral eller allmän ordning, samt att inte införa något datorvirus, defekta filer eller något annat datorprogram som kan orsaka skador eller ändringar i etnnic.com:s innehåll, program eller system.

Det är också förbjudet att använda webbplatsen för att skicka oönskad mass- och/eller upprepad e-post, reklam eller kommersiell kommunikation eller för att samla in uppgifter för samma ändamål.

etnnic.com ska ha rätt att ta bort innehåll som antas eller förklaras olagligt, antingen efter eget gottfinnande eller på begäran av tredje part eller behörig myndighet. Sådant borttagande berättigar inte användaren till någon ersättning.

REGISTRERING I TJÄNSTEN

För att kunna tillhandahålla Tjänsten bekräftar och accepterar Användaren att han/hon måste aktivera Tjänsten på Webbplatsen. Datumet för aktivering av Tjänsten ska för alla ändamål betraktas som datumet för godkännande av dessa GTC.

För att göra en beställning måste du följa beställningsförfarandet online. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning. Observera att detta inte innebär att din beställning har accepterats. Alla beställningar måste godkännas av oss och vi kommer att bekräfta godkännandet genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att produkten skickas (leveransbekräftelsen).

Avtalet om köp av en produkt ingås först när vi skickar en leveransbekräftelse till dig.

Endast de produkter som anges i Leveransbekräftelsen omfattas av Avtalet. Vi är inte skyldiga att förse dig med några andra produkter som kan ha beställts förrän vi bekräftar avsändandet av dessa produkter till dig i en separat avsändningsbekräftelse.

PARTERNAS SKYLDIGHETER

5.1. Användarens skyldigheter: Från och med dagen för aktivering av tjänsten är användaren skyldig att

5.1.1. Omedelbart informera etnnic.com om eventuella förändringar i de uppgifter som lämnats.

5.1.2. inte överföra detta avtal till tredje part utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från etnnic.com. Användaren är ensam ansvarig för användningen av Webbplatsen och Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning och dessa Allmänna Villkor, och måste kontrollera användningen av densamma av sina anhöriga, liksom alla personer som de har auktoriserat.

5.1.3. acceptera att data som överförs via Internet inte är skyddade och att användningen av webbplatsen och tillhandahållandet av tjänsten kan medföra risker (osannolika, men befintliga) för avlyssning av tredje part, med tanke på att säkerhetsåtgärder på Internet är ogenomträngliga.

5.1.4. Acceptera att etnnic.com inte skall vara ansvarigt för förlust eller skada, inklusive utebliven vinst, som du drabbas av på grund av fel eller haveri i telekommunikationsstrukturer som inte är etnnic.coms ansvar.

5.1.5. Tillåt etnnic.com att, efter eget gottfinnande och med intervall som de anser lämpliga, göra säkerhetskopior (backups) av de data som lagras av dig, för återställande i händelse av förlust eller korruption.

5.1.6. Acceptera att vara ensamt ansvarig för dina data som någon för din räkning, eller tredje part laddar upp eller hostar på Webbplatsen som etnnic.com gör tillgänglig för dig.

5.1.7. Godkänna tillhandahållande av Tjänsten som omfattas av detta Avtal till tredjepartsföretag som anlitats av etnnic.com.

5.1.8. Att använda innehållet på ett omsorgsfullt, korrekt och lagligt sätt och, i synnerhet, åtar du dig att avstå från: (i) Använda innehållet för ändamål eller effekter som strider mot lag, moral och allmänt accepterade goda seder eller allmän ordning; (ii) Reproducera eller kopiera, distribuera, tillåta allmän tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från innehavaren av motsvarande rättigheter eller detta är lagligt tillåtet; (iii) använda innehållet och, i synnerhet, information av något slag som erhållits via sidan eller tjänsterna för att skicka reklam, kommunikation för direktförsäljning eller för något annat kommersiellt ändamål, oönskade meddelanden riktade till ett antal personer oavsett deras syfte, samt att avstå från att kommersialisera eller avslöja sådan information på något sätt.

5.1.9. Du agerar på uppdrag av dig själv, dina anställda och entreprenörer, och du intygar att du har informerat dem om dessa villkor och etnnicshop.com:s integritetspolicy, och att du har befogenhet att ge sådant samtycke på uppdrag av dessa personer.

5.2. etnnic.coms skyldigheter: Från och med dagen för aktivering av Tjänsten ska etnnic.com vara skyldig att:

5.2.1. För att ge dig tillgång till Webbplatsen och för att tillhandahålla dig den Tjänst som anges i dessa GTC.

5.2.2. Att tillhandahålla tjänsten Användaruppmärksamhet via e-postadressen: info@etnnic.com, eller någon annan som kan anges från tid till annan.

5.2.3. Hålla Tjänsten i drift för din användning, med undantag för tillfälliga avbrott på grund av underhållsåtgärder. Dessa avbrott kommer att meddelas dig, så långt det är möjligt, med tillräckligt varsel. Ovanstående skyldighet kan inte göras gällande mot etnnic.com i händelse av force majeure eller om det nätverk som ligger till grund för tillhandahållandet av Tjänsten ligger nere och detta ligger utanför etnnic.coms kontroll. etnnic.com kan inte garantera Användarens kontinuerliga och oavbrutna tillgång till Tjänsten, eftersom tillhandahållandet av Tjänsten är beroende av tredje parts nätverksinfrastruktur som ligger utanför etnnic.coms kontroll.

5.2.4. Upprätthålla och garantera kommunikationshemligheten, inom de ovannämnda tekniska begränsningarna, om inte den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten kräver detta, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning, i vilket fall företaget förbehåller sig rätten att tillhandahålla den information som krävs av denna utan föregående meddelande.

5.2.5. Att hantera klagomål om drift, pris, fakturering, kvalitet och alla andra frågor som kan uppstå i samband med användningen av Webbplatsen och tillhandahållandet av Tjänsten. Sådana klagomål måste riktas till etnnic.com inom EN (1) MÅNAD från den tidpunkt då du blev medveten om den händelse som gav upphov till dem, genom att kontakta User Support Service, som etnnic.com gör tillgänglig för dig i dessa GTC, skriftligen till etnnic.coms säte.

PRIS OCH BETALNING

Priset på produkterna kommer att vara det som anges på Webbplatsen från tid till annan, utom i fall av uppenbara fel. Även om vi försöker se till att alla priser som visas på Webbplatsen är korrekta, kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på de produkter du har beställt kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller annullera den. Om vi inte kan kontakta dig kommer beställningen att anses vara annullerad och alla betalda belopp kommer att återbetalas i sin helhet.

Vi är inte skyldiga att leverera produkten/produkterna till dig till det felaktiga lägre priset (även om vi har skickat dig en leveransbekräftelse) om prisfelet är uppenbart och omisskännligt och rimligen kunde ha identifierats av användaren som det felaktiga priset.

Priserna på webbplatsen inkluderar moms, men exkluderar fraktkostnader, som läggs till det totala belopp som ska betalas enligt vad som anges i klausulen om fraktkostnader.

Priserna kan ändras när som helst, men (med undantag för vad som anges ovan) eventuella ändringar påverkar inte beställningar för vilka vi redan har skickat en leveransbekräftelse till dig.

När Användaren har gjort sina inköp kommer alla artiklar som de vill köpa att ha lagts i deras korg och nästa steg blir att behandla beställningen och göra betalningen, i enlighet med instruktionerna på webbplatsen.

Det finns 3 betalningsmetoder: via PayPal-servern, med kredit- eller betalkort eller via banköverföring.

TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER

Alla produktbeställningar gäller i mån av tillgång och om det uppstår leveransproblem eller om det inte finns några artiklar kvar i lager kan köparen välja ett av de 3 ersättningsalternativ som anges i beställningsprocessen.

VÄGRAN ATT BEHANDLA EN BESTÄLLNING

etnnic.com förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka en Produkt från denna Webbplats och/eller att ta bort eller ändra material eller innehåll på denna Webbplats. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att alltid behandla alla beställningar, kan det finnas exceptionella omständigheter som kräver att vi vägrar att behandla en beställning efter att vi har skickat orderbekräftelsen, och vi förbehåller oss rätten att göra det när som helst, efter eget gottfinnande. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att ta bort någon produkt från denna webbplats, oavsett om produkten har sålts eller inte, ta bort eller ändra något material eller innehåll på webbplatsen, eller för att vägra att behandla en beställning efter att vi har skickat orderbekräftelsen till dig.

RÄTT ATT FRÅNTRÄDA KÖPET

Om Användaren ingår avtal som konsument kan han/hon när som helst dra sig ur Avtalet inom sju (7) dagar från den dag då produkterna mottogs.

I detta fall kommer du att få tillbaka det pris du betalat för sådana produkter i enlighet med bestämmelserna i returklausulen.

Användarens rätt att frånträda Avtalet gäller endast för produkter som returneras i samma skick som de mottogs. Du måste också inkludera alla instruktioner, dokument och förpackningar för produkterna. Ingen återbetalning kommer att göras om produkten har använts eller skadats, så Användaren måste vara försiktig med produkten/produkterna medan de är i hans/hennes besittning.

Ångerrätten skall inte omfatta produkter som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt personliga eller som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som sannolikt kommer att försämras eller förfalla snabbt.

RETURNERING

10.1. Användaren har fjorton (14) arbetsdagar, vilket innebär arbetsdagar på den plats där leveransen gjordes och från dagen efter mottagandet av de produkter som omfattas av avtalet, för att informera etnnic.com om sin avsikt att returnera en eller alla de produkter som motsvarar den beställning som gjorts. För att fortsätta med returen av samma måste användaren skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen info@etnnic.com som indikerar:

  • Användarens fullständiga namn.
  • Kontaktnummer (helst användarens mobiltelefonnummer).
  • Datum för beställning.
  • Namn och värde på de produkter som ingår i beställningen och som ska returneras till etnnicshop.com.
  • Anledning till retur.

När etnnic.com har mottagit din begäran kommer de att kontakta kunden för att ordna med leverans av produkterna och återbetala det belopp som betalats av användaren inom en period på högst trettio (30) dagar från mottagandet av produkten.

Om betalningen gjordes med kreditkort [debit] eller PayPal, kommer etnnic.com att betala återbetalningsbeloppet. Om betalningen för de köpta produkterna gjordes via banköverföring måste du förse oss med ett aktuellt kontonummer för att vi ska kunna göra betalningen till det kontot.

10.2. Returer på grund av defekta varor eller fel i behandlingen av din beställning kommer att göras kostnadsfritt, etnnic.com återbetalar hela priset för produkterna plus fraktkostnader för produkterna.

10.3. I händelse av att returen motiveras av någon annan orsak än de som nämns ovan, kommer etnnic.com att återbetala hela priset för produkterna; användaren måste dock betala fraktkostnaderna / insamling av produkter.

10.3. Under inga omständigheter returneras produkter som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt personliga eller som på grund av sin natur inte kan returneras eller som kan försämras eller gå ut snabbt eller någon annan produkt som har använts, brutits, öppnats eller som inte ingår i sin originalförpackning.

ANVÄNDNING AV COOKIES

En "cookie" är en liten datafil som din webbläsare placerar på din dators hårddisk och som innehåller viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna webbplats använder endast cookies för att underlätta för användarna och det är under inga omständigheter möjligt att associera sådana cookies med användarnas specifika personuppgifter eller att identifiera dem genom sådana cookies. Användaren bestämmer om cookies ska accepteras eller inte genom att konfigurera webbläsaren. Du kan också utföra åtgärder via webbplatsen även om du har instruerat din webbläsare att avaktivera cookies.

ÄNDRINGAR OCH MODIFIERINGAR AV WEBBPLATSEN

etnnic.com kan när som helst ändra, avbryta eller upphöra med någon aspekt av webbplatsen, inklusive tillgång till vissa funktioner, databaser, produkter, tjänster eller innehåll på webbplatsen (enligt definitionen nedan). etnnic.com kan också begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa tillgången till hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. etnnic.com kommer att rätta eventuella fel som upptäcks och förbehåller sig rätten att återkalla alla angivna erbjudanden och att rätta eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden som kan förekomma även efter att en beställning har gjorts.

HYPER-LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar och förslag för att besöka andra webbplatser, resurser och sponsorer på World Wide Web. Länkar till och från webbplatsen till andra webbplatser som underhålls av tredje part utgör inte ett godkännande från etnnic.com eller dess dotterbolag eller närstående bolag av resurser eller innehåll från andra företag.

ÄNDRINGAR OCH MODIFIERINGAR AV VILLKOR

etnnic.com kan när som helst ändra dessa Villkor eller införa nya användningsvillkor genom att meddela detta trettio (30) dagar i förväg på Webbplatsen. Dessa ändringar kommer endast att vara tillämpliga från det att de träder i kraft.

I händelse av en reglerande åtgärd, lag eller förordning som, enligt etnnicshop.com:s rimliga uppfattning, förbjuder, väsentligt begränsar eller gör det kommersiellt opraktiskt att tillhandahålla de tjänster som är föremål för detta avtal, ska etnnicshop.com ha rätt att: (i) modifiera tjänsterna eller villkoren i detta avtal för att anpassa sig till den nya situationen, (ii) säga upp avtalet.

etnnicshop.com ska vara befriat från allt ansvar som härrör från de åtgärder som beskrivs i dessa klausuler, förutsatt att det publicerar ändringarna på webbplatsen minst trettio (30) dagar före det datum då sådana ändringar ska träda i kraft, om det inte enligt lag är skyldigt att göra det omedelbart.

Om ändringar görs i Tjänsten eller GTC, och du inte skriftligen motsätter dig dessa ändringar inom den period som anges i föregående avsnitt och du fortsätter att använda Tjänsten, kommer de nya villkoren att anses vara accepterade.

Om något av dessa Villkor eller någon bestämmelse i ett Avtal anses vara ogiltigt, olagligt eller inte verkställbart i någon utsträckning av behörig myndighet, ska det avskiljas från återstående Villkor, villkor och bestämmelser som ska fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som tillåts enligt lag.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Detta avtal, liksom dess giltighet och verkställighet, ska tolkas och verkställas i enlighet med spansk lag. Parterna skall underkasta sina tvister jurisdiktionen för domstolarna i Barcelona.

Om någon bestämmelse i detta avtal helt eller delvis förklaras ogiltig eller ogenomförbar på grund av en lagändring, ska den bestämmelsen skrivas om så att den i möjligaste mån återspeglar parternas ursprungliga avsikt i enlighet med tillämplig lag, medan resten av avtalet förblir i kraft och gäller fullt ut.

ETNNIC ägs av ETNNIC PERSONAL MOBILITY CYCLES, S.L., med NIF B75210906 är en onlinebutik som tillhandahåller tjänster på Internet med säte på Av/Araba 32 FB, Arrasate (GIPUZKOA). Detta meddelande fastställer villkoren för köp och leverans mellan denna tjänst som är tillgänglig på internetadressen www.etnnic.com och användarna av WEBB.

sv_SESwedish
LinkedIn Facebook intresse youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse youtube Twitter Instagram